Skip to main content
Humanities LibreTexts

11.2: Section 2-

 • Page ID
  33225
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

  \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

  \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

  \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

  \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  \(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)

  i

  ia

  ie

  iao

  i(o)u

  ian

  in

  iang

  ing

  b

  bi

  bie

  biao

  bian

  bin

  bing

  p

  pi

  pie

  piao

  pian

  pin

  ping

  m

  mi

  mie

  miao

  miu

  mian

  min

  ming

  f

  d

  di

  dia

  die

  diao

  diu

  dian

  ding

  t

  ti

  tie

  tiao

  tian

  ting

  n

  ni

  nie

  niao

  niu

  nian

  nin

  niang

  ning

  l

  li

  lia

  lie

  liao

  liu

  lian

  lin

  liang

  ling

  g

  k

  h

  j

  ji

  jia

  jie

  jiao

  jiu

  jian

  jin

  jing

  q

  qi

  qia

  qie

  qiao

  qiu

  qian

  qin

  qing

  x

  xi

  xia

  xie

  xiao

  xiu

  xian

  xin

  xing

  zh

  zhi

  ch

  chi

  sh

  shi

  r

  ri

  z

  zi

  c

  ci

  s

  si

  y

  yi


  This page titled 11.2: Section 2- is shared under a CC BY-NC-SA license and was authored, remixed, and/or curated by Lin Hong (洪琳).

  • Was this article helpful?