Skip to main content
Humanities LibreTexts

11.1: Section 1-

 • Page ID
  33224
 • a

  o

  e

  ai

  ei

  ao

  ou

  er

  an

  en

  ang

  eng

  b

  ba

  bo

  bai

  bei

  bao

  ban

  ben

  bang

  beng

  p

  pa

  po

  pai

  pei

  pao

  pan

  pen

  pang

  peng

  m

  ma

  mo

  mai

  mei

  mao

  man

  men

  mang

  meng

  f

  fa

  fo

  fei

  fan

  fen

  fang

  feng

  d

  da

  de

  dai

  dei

  dao

  dou

  dan

  dang

  deng

  t

  ta

  te

  tai

  tao

  tou

  tan

  tang

  teng

  n

  na

  ne

  nai

  nei

  nao

  nan

  nen

  nang

  neng

  l

  la

  le

  lai

  lei

  lao

  lou

  lan

  lang

  leng

  g

  ga

  ge

  gai

  gei

  gao

  gou

  gan

  gen

  gang

  geng

  k

  ka

  ke

  kai

  kao

  kou

  kan

  ken

  kang

  keng

  h

  ha

  he

  hai

  hei

  hao

  hou

  han

  hen

  hang

  heng

  j

  q

  x

  zh

  zha

  zhe

  zhai

  zhei

  zhao

  zhou

  zhan

  zhen

  zhang

  zheng

  ch

  cha

  che

  chai

  chao

  chou

  chan

  chen

  chang

  cheng

  sh

  sha

  she

  shai

  shao

  shou

  shan

  shen

  shang

  sheng

  r

  rao

  rou

  ran

  ren

  rang

  reng

  z

  za

  ze

  zai

  zao

  zou

  zan

  zen

  zang

  zeng

  c

  ca

  ce

  cai

  cao

  cou

  can

  cen

  cang

  ceng

  s

  sa

  se

  sai

  sao

  sou

  san

  sen

  sang

  seng

  y

  ya

  ye

  yao

  you

  yan

  yang

  w wa wo wai Wei wan wen wang weng
  • Was this article helpful?