Skip to main content
Humanities LibreTexts

1.3.3: Section 3-

 • Page ID
  44085

  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

  \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

  \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

  \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

  \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  u

  ua

  uo

  uai

  u(e)i

  uan

  u(e)n

  uang

  ong

  b

  bu

  p

  pu

  m

  mu

  f

  fu

  d

  du

  duo

  dui

  duan

  dun

  dong

  t

  tu

  tuo

  tui

  tuan

  tun

  tong

  n

  nu

  nuo

  nuan

  nong

  l

  lu

  luo

  luan

  lun

  long

  g

  gu

  gua

  guo

  guai

  gui

  guan

  gun

  guang

  gong

  k

  ku

  kua

  kuo

  kuai

  kui

  kuan

  kun

  kuang

  kong

  h

  hu

  hua

  huo

  huai

  hui

  huan

  hun

  huang

  hong

  j

  q

  a

  zh

  zhu

  zhua

  zhuo

  zhuai

  zhui

  zhuan

  zhun

  zhuang

  zhong

  ch

  chu

  chua

  chuo

  chuai

  chui

  chuan

  chun

  chuang

  chong

  sh

  shu

  shua

  shuo

  shuai

  shui

  shuan

  shun

  shuang

  r

  ru

  ruo

  rui

  ruan

  run

  rong

  z

  zu

  zuo

  zui

  zuan

  zun

  zong

  c

  cu

  cuo

  cui

  cuan

  cun

  cong

  s

  su

  suo

  sui

  suan

  sun

  song

  y

  yong

  w

  wu


  This page titled 1.3.3: Section 3- is shared under a CC BY-NC-SA license and was authored, remixed, and/or curated by .

  • Was this article helpful?