Skip to main content
Humanities LibreTexts

1.3.2: Section 2-

 • Page ID
  44084

  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

  \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

  \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

  \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

  \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

  \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

  \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

  \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

  \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

  \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

  \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

  \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

  \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

  \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

  \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

  i

  ia

  ie

  iao

  i(o)u

  ian

  in

  iang

  ing

  b

  bi

  bie

  biao

  bian

  bin

  bing

  p

  pi

  pie

  piao

  pian

  pin

  ping

  m

  mi

  mie

  miao

  miu

  mian

  min

  ming

  f

  d

  di

  dia

  die

  diao

  diu

  dian

  ding

  t

  ti

  tie

  tiao

  tian

  ting

  n

  ni

  nie

  niao

  niu

  nian

  nin

  niang

  ning

  l

  li

  lia

  lie

  liao

  liu

  lian

  lin

  liang

  ling

  g

  k

  h

  j

  ji

  jia

  jie

  jiao

  jiu

  jian

  jin

  jing

  q

  qi

  qia

  qie

  qiao

  qiu

  qian

  qin

  qing

  x

  xi

  xia

  xie

  xiao

  xiu

  xian

  xin

  xing

  zh

  zhi

  ch

  chi

  sh

  shi

  r

  ri

  z

  zi

  c

  ci

  s

  si

  y

  yi


  This page titled 1.3.2: Section 2- is shared under a CC BY-NC-SA license and was authored, remixed, and/or curated by .

  • Was this article helpful?