Skip to main content
Humanities LibreTexts

11.4: Section 4-

 • Page ID
  33227
 • ü

  üe

  üan

  ü(e)n

  iong

  b

  p

  m

  f

  d

  t

  n

  nüe

  l

  lüe

  g

  k

  h

  j

  ju

  jue

  juan

  jun

  jiong

  q

  qu

  que

  quan

  qun

  qiong

  x

  xu

  xue

  xuan

  xun

  xiong

  zh

  ch

  sh

  r

  z

  c

  s

  y

  yuan

  yun

  w

  • Was this article helpful?